• โครงการ ความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้าน
  • โครงการ ความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้าน
  • โครงการ ความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้าน

โครงการ ความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้าน

โครงการ “ความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้าน: เรียนรู้ผ่านการจัดการพรมแดน เขตแดนของภาครัฐ การค้าชายแดน และผู้คนบนพรมแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว” ประจำปีการศึกษา 2560