• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

อ.ภควุฒิ ทวียศ

อ.ภควุฒิ ทวียศ รหัสอาจารย์ H 7020
ชื่อ - สกุล อ.ภควุฒิ ทวียศ
ตำแหน่งวิชาการ -
ตำแหน่งโครงการ อาจารย์
วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศึกษา) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

อีเมล pakawut@hotmail.com