• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

อ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์

อ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ รหัสอาจารย์ H 7019
ชื่อ - สกุล อ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์
ตำแหน่งวิชาการ -
ตำแหน่งโครงการ อาจารย์
วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจ

-

อีเมล fsocsyt@ku.ac.th