• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

อ.อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์

อ.อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์ รหัสอาจารย์ H 7018
ชื่อ - สกุล อ.อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์
ตำแหน่งวิชาการ -
ตำแหน่งโครงการ อาจารย์
วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

-

อีเมล fsocacc@ku.ac.th