• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

อ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์

อ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ รหัสอาจารย์ H 7027
ชื่อ - สกุล อ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งโครงการ กรรมการและเลขานุการ
วุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ความสนใจ

-

อีเมล fsockkch@ku.ac.th