• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

อ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์

อ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์ รหัสอาจารย์ H 7026
ชื่อ - สกุล อ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งโครงการ กรรมการ
วุฒิการศึกษา

Doctoral Degree History University of London 

ความสนใจ

-

อีเมล l.hingkanonta@gmail.com