• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

อ.ดร.อาวุธ ธีระเอก

อ.ดร.อาวุธ ธีระเอก รหัสอาจารย์ H 7025
ชื่อ - สกุล อ.ดร.อาวุธ ธีระเอก
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งโครงการ กรรมการ
วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายวิชาสอนที่รับผิดชอบ

ความสนใจ

-

อีเมล oldmeng@hotmail.com