• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

อ.จุฑารัตน์ จิตโสภา

อ.จุฑารัตน์ จิตโสภา รหัสอาจารย์ H 7023
ชื่อ - สกุล อ.จุฑารัตน์ จิตโสภา
ตำแหน่งวิชาการ -
ตำแหน่งโครงการ กรรมการ
วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

อีเมล chutarat_a@hotmail.com