• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

อ. สิทธารถศรีโคตร

อ. สิทธารถศรีโคตร รหัสอาจารย์ H 7024
ชื่อ - สกุล อ. สิทธารถศรีโคตร
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งโครงการ กรรมการ
วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจ

-

อีเมล olivanov_rex@hotmail.com