• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า

ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า รหัสอาจารย์ H7007
ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งโครงการ ประธานโครงการ
วุฒิการศึกษา

Ph.D (International Cooperation) Graduate School of International Development Nagoya University, Japan

ความสนใจ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา,ประวัติศาสตร์,ญี่ปุ่นศึกษา

อีเมล fsocskp@ku.ac.th