• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง

ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง รหัสอาจารย์ H7010
ชื่อ - สกุล ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งโครงการ กรรมการ
วุฒิการศึกษา

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

อีเมล kanitha2401@yahoo.co.th