• สมัครเข้าศึกษาต่อ
  • สมัครเข้าศึกษาต่อ
  • สมัครเข้าศึกษาต่อ

สมัครเข้าศึกษาต่อ

รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ)

ขั้นตอนการรับสมัคร

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
KU-TCAS'61 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ จำนวน 50 คน

***รับสมัครวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2561***

สมัครออนไลน์ คลิก http://admission.ku.ac.th/

-- รอบสุดท้าย รอบเดียวเท่านั้น --

คุณสมบัติผู้สมัคร และ เกณฑ์การรับสมัคร

1) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่ารับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการเรียน (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3) มีผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (O-NET และ GAT/PAT) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีการศึกษา(นับจากปีที่สมัคร)
4) ผลการทดสอบ PAT เลือก 1 วิชาที่ได้คะแนนสูงสุดจากวิชาต่อไปนี้
          รหัสวิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
          รหัสวิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
          รหัสวิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
          รหัสวิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
          รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน
          รหัสวิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
          รหัสวิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี
          รหัสวิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี
5) สอบสัมภาษณ์ และแสดงประวัติผลงาน หรือกิจกรรมที่เข้าร่วมในระดับ ม.ปลาย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 - ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท ประกอบด้วย

- ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ  ภาคการศึกษาละ     5,000 บาท
- ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย       ภาคการศึกษาละ     3,700 บาท
- ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมพิเศษโครงการ  ภาคการศึกษาละ   1,300 บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน   12,000 บาท
- ค่ารักษาสถานภาพนิสิต  ภาคการศึกษาละ   4,000 บาท
- ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน      500 บาท

ติดต่อ-สอบถามได้ที่
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร
กทม. 10900
เบอร์ติดต่อ 02-5613480 ต่อ 507,901-902
Email : fsocppt@ku.ac.th