• สมัครเข้าศึกษาต่อ
  • สมัครเข้าศึกษาต่อ
  • สมัครเข้าศึกษาต่อ

สมัครเข้าศึกษาต่อ

รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ)

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ได้ที่ http://admission.ku.ac.th
2. การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 แบบรับกลาง Admission (TCAS รอบที่ 5) จำนวน 50 คน
ได้ที่  http://admission.ku.ac.th
         

 *** รายละเอียดการรับสมัครจะแจ้งเพิ่มเติมอีกครั้ง***

หรือ ติดต่อ-สอบถามได้ที่
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร
กทม. 10900
เบอร์ติดต่อ 02-5613480 ต่อ 507,901-902
Email : fsocppt@ku.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร และ เกณฑ์การรับสมัคร
1) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่ารับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการเรียน (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3) มีผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (O-NET และ GAT/PAT) ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีการศึกษา(นับจากปีที่สมัคร)
4) ผลการทดสอบ PAT เลือก 1 วิชาที่ได้คะแนนสูงสุดจากวิชาต่อไปนี้
          รหัสวิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
          รหัสวิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
          รหัสวิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
          รหัสวิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
          รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน
          รหัสวิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
          รหัสวิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี
          รหัสวิชา 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 - ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท ประกอบด้วย

- ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ  ภาคการศึกษาละ     5,000 บาท
- ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย       ภาคการศึกษาละ     3,700 บาท
- ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมพิเศษโครงการ  ภาคการศึกษาละ   1,300 บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน   12,000 บาท
- ค่ารักษาสถานภาพนิสิต  ภาคการศึกษาละ   4,000 บาท
- ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน      500 บาท