• ทุนการศึกษาประจำปี 2554
  • ทุนการศึกษาประจำปี 2554
  • ทุนการศึกษาประจำปี 2554

ทุนการศึกษาประจำปี 2554

ทุนการศึกษาประจำปี 2554

ทุนขาดแคลนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2554

ทางโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จัดมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทรัพย์ ทุนละ 10,000 บาท สำหรับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน ทางโครงการฯได้กำหนดไว้ ดังนี้

  1. เป็นนิสิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 4
  2. มีความประพฤติดี
  3. ขาดแคลนทรัพย์
  4. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นพร้อมกับใบสมัคร

  1. หนังสือรับรองผลการเรียน
  2. สำเนาบัตรประชาชน และ บัตรประจำตัวนิสิต
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ - 29 กรกฎาคม 2554 นี้