• หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2549
  • หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2549
  • หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2549

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2549

รายละเอียด
แผนการเรียน
ข้อมูลรายวิชา
จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 134หน่วยกิต ประกอบด้วย

 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
      กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3  หน่วยกิต
      กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   9  หน่วยกิต
      กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   9  หน่วยกิต
      กลุ่มวิชาภาษา   12  หน่วยกิต
      กลุ่มวิชาพลศึกษา   2  หน่วยกิต
     
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93  หน่วยกิต
      วิชาเฉพาะบังคับ   48  หน่วยกิต
      วิชาเฉพาะเลือก   45  หน่วยกิต
      วิชาวัฒนธรรมศึกษา   24  หน่วยกิต
      วิชาเสริมความรู้และทักษะ   21  หน่วยกิต
     
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
    จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
   108101  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3 (3-0)
   452115  อารยธรรมตะวันออก  3 (3-0)
   999021  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3 (3-0)
   999141  มนุษย์กับสังคม  3 (3-0)
   999211  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน  3 (3-0)
หรือ  999213  สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต  3 (3-0)
   355xxx  ภาษาอังกฤษ  3 ( - )
     รวม  18 ( - )
       
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
   132111  หลักการจัดการ  3 (3-0)
   452116  อารยธรรมตะวันตก  3 (3-0)
   470111  ความเชื่อและศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0)
   470113  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0)
   999032  ไทยศึกษา  3 (3-0)
   175xxx  กิจกรรมพลศึกษา  1 (0-2)
   355xxx  ภาษาอังกฤษ  3 ( - )
      รวม  19 ( - )
        
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
   470211  ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0)
   470212  พัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0)
   470213  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0)
   175xxx  กิจกรรมพลศึกษา  1 (0-2)
   355xxx  ภาษาอังกฤษ  3 ( - )
     วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาวัฒนธรรมศึกษา  3 ( - )
     วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ  3 ( - )
     รวม  19 ( - )
       
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ)
   470214  การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0)
   470215  โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0)
   470241  ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่  3 (3-0)
      วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาวัฒนธรรมศึกษา  3 ( - )
     วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ  3( - )
     วิชาเลือกเสรี  3( - )
     รวม  18 ( - )
       
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย -ปฏิบัติการ)
   470311  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  3 (3-0)
   470312  การอพยพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0)
     วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาวัฒนธรรมศึกษา  3 ( - )
     วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ  6 ( - )
     วิชาเลือกเสรี  3 ( - )
     รวม  18 ( - )
        
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย -ปฏิบัติการ) 
   470313  ปัญหาปัจจุบันในประเทศไทย  3 (3-0)
   470314  เพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0)
   470315  สังคมอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0)
      วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาวัฒนธรรมศึกษา  3 ( - )
     วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ  6 ( - )
     รวม  18 ( - )
       
ปีที่ 4 ภาคการเรียนที่ 1
     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย -ปฏิบัติการ)
   470411  บทบาทของสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0)
   470491  วิธีวิจัยทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  3 (3-0)
     วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาวัฒนธรรมศึกษา  3 ( - )
     วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาเสริมความรู้และทักษะ  3 ( - )
     วิชาเลือกเสรี  3 ( - )
     รวม  15 ( - )
       
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
     จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย -ปฏิบัติการ)
   470497  สัมมนา  1 (2-0)
   470498  ปัญหาพิเศษ  2 (2-0)
     วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาวัฒนธรรมศึกษา  6 ( - )
     รวม  9 ( - )

รายวิชา

1.1 วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

รหัส วิชา หน่วยกิต
 01470111*  ความเชื่อและศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/
 (Beliefs and Religions in Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470113*  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (History of Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470211*  ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (Contemporary History of Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470212*  พัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (Socio–Economic Development of Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470213*  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (Economic Geography of Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470214*  การเมืองและการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (Politics and Governments in Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470215*  โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (Archaeology in Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470241*  ประวัติศาสตร์จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่
 (Modern History of Overseas Chinese)
 3 (3-0)
 01470311*  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
 (Relationship between Thailand and the Neighboring Countries)
 3 (3-0)
 01470312*  การอพยพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (Migration in Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470313*  ปัญหาปัจจุบันในประเทศไทย
 (Current Problems in Thailand)
 3 (3-0)
 01470314*  เพศสภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (Gender in Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470315*  สังคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (Muslim Society in Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470411*  บทบาทของสหรัฐอเมริกา จีนและญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (The Roles of the U.S.A., China and Japan in Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470491*  วิธีวิจัยทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 (Research Methods on Southeast Asian Studies)
 3 (3-0)
 01470497*  สัมมนา
 (Seminar)
 1
 01470498*  ปัญหาพิเศษ
 (Special Problems)
 2


1.2 วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

วิชาวัฒนธรรมศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาในทุกกลุ่มวิชาต่อไปนี้

- กลุ่มวิชาวัฒนธรรมภาคพื้นทวีป ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

รหัส วิชา หน่วยกิต
 01470151*  วัฒนธรรมภาคพื้นทวีปเบื้องต้น
 (Introduction to Mainland Culture)
 3 (3-0)
 01470251*  วัฒนธรรมกัมพูชา
 (Khmer Culture)
 3 (3-0)
 01470252*  วัฒนธรรมพม่า
 (Burmese Culture)
 3 (3-0)
 01470253*  วัฒนธรรมเวียดนาม
 (Vietnamese Culture)
 3 (3-0)
 01470351*  บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมกัมพูชา
 (Selected Text on Khmer Culture)
 3 (3-0)
 01470352*  บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมพม่า
 (Selected Texts on Burmese Culture)
 3 (3-0)
 01470353*  บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมเวียดนาม
 (Selected Texts on Vietnamese Culture)
 3 (3-0)

 
- กลุ่มวิชาวัฒนธรรมภาคพื้นคาบสมุทร

รหัส วิชา หน่วยกิต
 01470161*  วัฒนธรรมภาคพื้นคาบสมุทรเบื้องต้น
 (Introduction to Peninsular Culture)
 3 (3-0)
 01470261*  วัฒนธรรมฟิลิปปินส์
 (Philippine Culture)
 3 (3-0)
 01470262*  วัฒนธรรมมาเลย์
 (Malay Culture)
 3 (3-0)
 01470263*  วัฒนธรรมอินโดนีเซีย
 (Indonesian Culture)
 3 (3-0)
 01470361*  บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
 (Selected Texts on Philippine Culture)
 3 (3-0)
 01470362*  บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมมาเลย์
 (Selected Texts on Malay Culture)
 3 (3-0)
 01470363*  บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
 (Selected Texts on Indonesian Culture)
 3 (3-0)

 
- กลุ่มวิชาวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รหัส วิชา หน่วยกิต
 01470371*  วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลเบื้องต้น
 (Introduction to the Overseas Chinese Culture)
 3 (3-0
 01470471*  ขนบธรรมเนียมและประเพณีจีนโพ้นทะเลร่วมสมัย
 (Tradition and Custom of Contemporary Overseas Chinese)
 3 (3-0)
 01470472*  บทคัดสรรด้านวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล
 (Selected Texts on Overseas Chinese Culture)
 3 (3-0)


วิชาเลือกเสริมความรู้และทักษะ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้

รหัส วิชา หน่วยกิต
 01470112*  เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบทุนนิยมและสังคมนิยม
 (Political Economy of Capitalism and Socialism)
 3 (3-0)
 01470216*  วรรณกรรมเอกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (Literary Masterpieces of Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470217*  ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (Ethnology in Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470316*  รัฐธรรมนูญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (Constitutions in Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470317*  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (Tourism Industry in Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470318*  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (Resource and Environmental Management in Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470319*  ธุรกิจและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (Business and Investment in Southeast Asia
 3 (3-0)
 01470412*  โลกาภิวัตน์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (Globalization and Southeast Asia)
 3 (3-0)
 01470415*  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมาเลเซีย
 (Relationship between Thai and Malaysia)
 3 (3-0)
 01470421*  พม่าร่วมสมัย
 (Contemporary Burma)
 3 (3-0)
 01470422*  เวียดนามร่วมสมัย
 (Contemporary Vietnam)
 3 (3-0)
 01470431*  มาเลเซียร่วมสมัย
 (Contemporary Malaysia)
 3 (3-0)
 01470432*  อินโดนีเซียร่วมสมัย
 (Contemporary Indonesia)
 3 (3-0)
 01470433*  สิงคโปร์ร่วมสมัย  3 (3-0)